ภาษาไทย | English  

สารจากท่านประธาน

มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( The Betterment of Life Foundation ) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่มีจิตสำนึกร่วมกัน ซึ่งเห็นถึงความจำเป็น และประโยชน์ของการนำโครงสร้างและรูปแบบขององค์กร เข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทางด้านความรู้ วัฒนธรรม มนุษยธรรม และกิจกรรมทางการกุศล โดยไม่เข้าไปข้องแวะทั้งความคิดเห็นในด้านการเมืองหรือศาสนา เพื่อที่จะนำมาซึ่งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ มูลนิธิยังมุ่งเน้นและส่งเสริมการช่วยเหลือผู้คนในสังคมที่ประสบปัญหา อาทิเช่น ผู้ขาดแคลนยารักษาโรค และการดูแลรักษา เด็ก และคนชราซึ่งขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว หรือขาดการสนับสนุนด้านการเงิน โดยมูลนิธิจะให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างโอกาสให้แก่หนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อว่าหลังจากนั้นเขาเหล่านั้น จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน สิ่งสำคัญที่ทางมูลนิธิพยายามพัฒนาคือ ศักยภาพของมนุษย์ คุณภาพชีวิต และหนทางแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในตัวเราเอง

เราเชื่อและยึดถือว่า การให้เป็นสิ่งที่คนเราควรปฏิบัติต่อบุคคลอื่น โดยไม่ต้องรอให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมก่อน การให้ เป็นสิ่งที่งดงาม ซึ่งเราสามารถยึดปฏิบัติได้นับตั้งแต่บัดนี้ จนตลอดชีวิตของเรา เราล้วนเคยมีประสบการณ์ที่ดีในการได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ยามที่เราเสาะแสวงหา ไม่ว่าจะเป็นหนทางแห่งการศึกษาที่ดีขึ้น หรือความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน ณ ตอนนี้ ถึงเวลาแล้ว ที่เราควรยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

มูลนิธิได้ตั้งเป้าหมายและวาดหวังที่จะนำเอาหลักการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ มาเผยแพร่ต่อสังคม ทั้งในระดับปัจเจกชนและกลุ่มบุคคลให้ได้รับทราบและมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่หนทางแห่งการสนับสนุน ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ตัวเราและบุคคลรอบข้างสืบไป

มนู เลียวไพโรจน์
ประธานมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า